نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

میرزا رضا کرمانی؛ از تولد تا شهادت

میرزا رضا کرمانی؛ از تولد تا شهادت

میرزا رضا کرمانی در بازجویی درباره قتل ناصرالدین شاه گفت: «پادشاهی که پنجاه سال سلطنت کرده باشد، هنوز امور را به اشتباه به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر آن درخت، وکیل‌الدوله، آقای عزیزالسلطان، آقای امین‌الخاقان و این اراذل و اوباش که ثمر این شجره شده‌اند و بلای جان عموم مسلمین گشته باشند، چنین شجره‌ را باید قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد.»