نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

من به شهادت افتخار می کنم

ما باید به استقبال مرگ برویم که زندگی دنیوی زمینه ای برای تحصیل بهره های جهان آخرت می دانند و ارج می نهند از شهادت چه باک.
چراغ راه آیندگان باشید

چراغ راه آیندگان باشید

به خداوند قسم!جهان آخرت و مرگ حق است و هر وقت که سراغ هر کس بیایید، نمی پرسد. من این راه را با دید وسیع انتخاب کردم و مشتاق بودم تا جان ناقابل خود را در این راه هدیه کنم.شهادت را با دید وسیع انتخاب کردم و مشتاق بودم تا جان ناقابل خود را در این راه هدیه کنم.
شهید سلیمانی تا آخرین نفس ایستادگی کرد و اجساد دشمن را دید

شهید سلیمانی تا آخرین نفس ایستادگی کرد و اجساد دشمن را دید

چند گلوله به " حیدر " اصابت کرد و به داخل شیار آب افتاد. بعد از چند لحظه تیر اندازی، دیگر جوابی از طرف آنها نیامد. " حیدر" بدجوری زخمی شده بود. با آخرین رمق گفت: مرا بلند کنید می خواهم جسد آنها را ببینم. او را بلند کردیم نفس راحتی کشید و شهادتین را گفت.

شهید دکامی حلال مشکلات بود

شهید بسیار خوشرو و خوش برخورد بود و هیچ وقت عصبانی نمی شد چهره ی خندانش مثال زدنی بود عموما" هر کسی مشکلی داشت، با وی در میان می گذاشت معمولا" کسی روی حرفش حرف نمی زد.
دیدار دوست

دیدار دوست

سرم را برگرداندم، محسن پیشانی اش را روی پیشانی محمود گذاشته و محمود آرام تر از همیشه بعد از دیدن خانواده اش به خواب ابدی فرو رفته بود.
روزی که عراق زمینه‌ هجوم را برای منافقین فراهم کرد

روزی که عراق زمینه‌ هجوم را برای منافقین فراهم کرد

نزدیک‌های اذان صبح، عراق حمله کرد و تمام خطوط منطقه‌ای تیپ مسلم و لشکر 81 زرهی را شکست و آتش بسیار سنگینی بر سر نیروهای ما ریخت. تا ساعت‌ شش و هفت با فرمانده تیپ ارتباط بی‌سیم داشتیم و وی دستور داد به صورت تاکتیکی عقب‌نشینی کنیم.